Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Հեռավար ուսուցման բաժին

 

 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի Հեռավար ուսուցման բաժինը (այսուհետ` Բաժին) Ակադեմիայի կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Հեռավար ուսուցման բաժնի կանոնադրությամբ սահմանված գործառույթներ է իրականացնում բարձրագույն և լրացուցիչ մասնագիտական կրթական ծրագրերով հեռավար (դիստանցիոն) կրթական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ և կիրառմամբ հեռավար ուսուցման գործընթացի կազմակերպման ուղղությամբ:

 

ԲԱԺՆԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Բաժնի նպատակը բարձրագույն և լրացուցիչ մասնագիտական կրթական ծրագրերով հեռավար կրթական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կրթության մատչելիության, հասանելիության և շարունակականության ապահովումն է, ինչպես նաև հեռավար ուսուցման հարթակում դասընթացների ստեղծման և վարման գործընթացին աջակցելը:

Բաժնի խնդիրներն են՝

 

ԲԱԺՆԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

Բաժինն իրականացնում է`