Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Քաղաքական կառավարման եվ հանրային քաղաքականության ամբիոն

 

 

Մարիամ Մամիկոնի Մարգարյան

Քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության

ամբիոնի վարիչ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,

փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

Պատմություն

Ամբիոնը ստեղծվել է ՀՀ-ում քաղաքական գիտության զարգացմանը, ինչպես նաև պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգերում կադրերի պատրաստմանը և վերապատրաստմանը նպաստելու համար: Ստեղծման ժամանակ կրթաբլոկն անվանվել է «Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության հիմունքներ»:

2002 թվականին, երբ Կառավարման դպրոցը վերանվանվեց ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, հիմնադրվեց «Քաղաքագիտություն (քաղաքական գործընթացներ և ինստիտուտներ)» ամբիոնը:

2006թ. այն վերակազմակերպվեց «Քաղաքագիտություն (քաղաքական կառավարում և քաղաքական վերլուծություն)» ամբիոնի՝ նկատի ունենալով, որ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման գերատեսչություններին անհրաժեշտ են քաղաքական կառավարման և քաղաքական վերլուծության մրցունակ մասնագետներ: Ստեղծման պահից ի վեր ամբիոնը միջազգային և ներպետական տարբեր ծրագրեր է իրականացրել՝ համագործակցելով Կանադայի, Իռլանդիայի, Անգլիայի նմանօրինակ կառույցների հետ:

1997 թվականից մինչ այսօր ամբիոնը ղեկավարում է քաղաքական գիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Մարիամ Մամիկոնի Մարգարյանը: Մարիամ Մարգարյանը 2006թ. պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն` «Քաղաքական ընտրանին Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարական անցման պայմաններում» թեմայով: 2011թ. ՀՀ ԲՈՀ-ի որոշմամբ Մ. Մարգարյանը ստացել է քաղաքական գիտությունների պրոֆեսորի գիտական կոչում: ՀՀ ՊՆ ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի 056 «Քաղաքական գիտություններ և միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտական խորհրդի փոխնախագահն է: 2014թ. ՀՀ Նախագահի հրամանագրով պարգևատրվել է «Մովսես Խորենացի» մեդալով:

Ամբիոնի գլխավոր խնդիրը պետական և քաղաքական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման ոլորտում որակյալ կադրերի պատրաստումն է՝ շարունակական կրթության և արդիականացման միջոցով: Տեսական և կիրառական գիտելիքների համադրման նպատակով ամբիոնը պարբերաբար կազմակերպում է կլոր սեղաններ, սեմինարներ, թեմատիկ քննարկումներ՝ նվիրված ՀՀ քաղաքական արդիականացման և զարգացման հիմնախնդիրներին: 

 

Ուսուցում

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Քաղաքական կառավարում և հանրային քաղաքականություն» ամբիոնը ՀՀ օրենսդրությամբ և ՀՀ ՊԿԱ կանոնադրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է`

Ա. բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրերով մագիստրոսի մասնագիտական կրթություն: Շրջանավարտներին շնորհվում է  քաղաքագիտության մագիստրոսի որակավորում «քաղաքագիտություն» մասնագիտացմամբ:

Ամբոնում գործում է կրթական երեք ծրագիր՝ «Քաղաքական կառավարում և քաղաքական վերլուծություն»,  «Գլոբալ կառավարում և տարածաշրջանային քաղաքականութուն»    և  «Քաղաքական ժուռնալիստիկա և PR տեխնոլոգիաներ»:

 

«Քաղաքական կառավարում և քաղաքական վերլուծություն» ուսումնական ծրագիրը ներառում է քաղաքական գիտության զարգացման միջազգային փորձը պետական, քաղաքական և հանրային կառավարման արդյունավետության ապահովման բնագավառում` հնարավորություն ընձեռելով երիտասարդներին՝

 

«Գլոբալ կառավարում և տարածաշրջանային քաղաքականություն» ուսումնական ծրագիրը համակարգում է քաղաքական գիտության զարգացման արդի միտումները` նպատակ ունենալով բացահայտելու տեղական (ազգային), տարածաշրջանային և գլոբալ քաղաքական զարգացումների արժեքաբանությունը: Դա հնարավորություն կընձեռնի երիտասարդներին՝

 

«Քաղաքական ժուռնալիստիկա և PR տեխնոլոգիաներ» ուսումնական ծրագրի հիմնական նպատակը ժուռնալիստներ և PR մասնագետներ պատրաստելն է, որոնք կկարողանան վերլուծել քաղաքական գործընթացները, բացահայտել արդի մարտահրավերների քաղաքական բնույթը և նպաստել իրատես ու բազմակողմանի հասարակական կարծիքի ձևավորմանը։ Դա հնարավորություն կտա արդի տեղեկատվահաղորդակցական ցանցային տիրույթներում մրցունակ քաղաքական ժուռնալիստիկայի և քաղաքական PR տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բնականոն արդիականացնելու հանրային կարծիքը՝ նպաստելով հանրային համակեցությանը և հումանիզացմանը։

Կրթական ծրագիրը նպատակ ունի ապահովելու պրոֆեսիոնալ կրթություն քաղաքական ժուռնալիստիկայի և PR տեխնոլոգիաների տեսությունների տիրությում՝ նորարարական գիտելիքների արդյունավետ կիրառմամբ։ Դա թույլ կտա բացահայտել  արդի քաղաքական գործընթացներում իշխանության հաստատման, պահպանման և փոխանցման մակարդակներում գործող խաղային մեխանիզմները, ինչպես նաև մեկնաբանել դրական և բացասական զարգացման միտումները քաղաքական հաղորդակցության մեջ և PR տեխնոլոգիաներում։

Մագիստրանտները հնարավորություն կունենան՝

 

Բ. հետբուհական մասնագիտական կրթություն, որը կազմակերպվում է ասպիրանտուրայի, հայցորդության և դոկտորանտուրայի ձևերով` «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» (դասիչ ԻԳ. 00.02) մասնագիտության գծով,

Գ. լրացուցիչ կրթական ծրագրերով մասնագետների որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման դասընթացներ:

No.

Առարկաներ և դասընթացներ

Դասախոսներ

1. Քաղաքականության տեսություն Մ. Մարգարյան, քաղ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
2. Քաղաքական գործընթացների մոդելավորում Մ.Գ. Մարգարյան, քաղ. գիտ.
թեկնածու, դոցենտ
3. Քաղաքական գլոբալացում Ռ. Էլամիրյան, քաղ. գիտ. թեկնածու,

Հ. Թադևոսյան, քաղ. գիտ. Թեկնածու

4. Քաղաքական վերլուծություն և կանխատեսումներ Մ. Մարգարյան, քաղ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ս. Պետրոսյան, ասպիրանտ

5. Քաղաքական   մարդաբանություն (անթրոպոլոգիա) Մ. Մարգարյան, քաղ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
6. Էթնոքաղաքականություն Ռ. Էլամիրյան, քաղ. գիտ. թեկնածու

Լ. Նիկողոսյան, քաղ. գիտ. թեկնածու

7. Կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր Ա. Զաքարյան, քաղ. գիտ. թեկնածու
8. Քաղաքական հերմենևտիկա Մ. Մարգարյան, քաղ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
9. Քաղաքական  բանակցություններ և PR Հ. Մամիջանյան, քաղ. գիտ. թեկնածու
11. Ազգային անվտանգություն Մ.Գ. Մարգարյան, քաղ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
12. Քաղաքատնտեսություն Ս. Ստեփանյան,  Ֆլետչերի շրջանավարտ
Գ. Սիմոնյան, քաղ. գիտ. թեկնածու
13. Աշխարհաքաղաքական հիմնախնդիրները տեղեկատվական դարաշրջանում Վ.Հունանյան
14. Քաղաքական հաղորդակցություններ և GR կապեր Մերի Մարգարյան
15. Տարածաշրջանային զարգացումները և ՀՀ արտաքին քաղաքականությունը Վ. Ներսեսյան
16. Ուժի դրսևորման գործառույթները միջազգային քաղաքականության և անվտանգության համատեքստում Գ. Բոյախչյան
     

 * Այլ ամբիոնների դասախոսներ, ովքեր դասավանդում են հանրային կառավարման և հանրային ֆինանսների ամբիոնի առարկաներ:

 

«Իրավագիտություն» ամբիոնի առարկաներ`

  1. Պառլամենտական իրավունք

 «Կառավարման հոգեբանություն» ամբիոնի առարկաներ`

  1. Արդի հոգեբանություն
  2. Քաղաքական հոգեբանություն

  

«Լեզուներ և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ» ամբիոնի առարկաներ`

  1. Համակարգչային հմտություններ
  2. Մասնագիտական օտար լեզու
  3. Տարածաշրջանային օտար լեզու

 

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

«Քաղաքական կառավարում և հանրային քաղաքականություն» ամբիոնի դասախոսները, ինչպես նաև մագիստրանտները, հայցորդներն ու  ասպիրանտները պարբերաբար հրապարակում են գիտական հոդվածներ, ուսումնամեթոդական աշխատանքներ՝ նվիրված քաղաքական գիտության արդի հիմնախնդիրներին տեղեկատվական հասարակության կայացման պայմաններում: Թեմատիկ բազմաշերտությունը հնարավորություն է տալիս ազգային-տարածաշրջանային-գլոբալ եռաչափության (անցյալ-ներկա-ապագա) տիրույթներում  հիմնովին դիտարկել քաղաքական գործ­ընթացների քաղաքակրթական, սոցիալ-հոգեբանական, քաղաքատնտեսական առանձ­նահատկու­թյուններն ու օրինաչափությունները:

Ամբիոնի անմիջական ղեկավարությամբ ՀՀ ՊԿԱ մագիստրանտները մասնակցել են հանրապետական և միջազգային գիտաժողովների՝ արժանանալով պատվոգրերի և մրցանակների:

 

 

Համագործակցություն

«Քաղաքական կառավարում և հանրային քաղաքականություն» ամբիոնը համագործակցում է նաև Երևանի պետական համալսարանի «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ», «Քաղաքական գիտության պատմություն և տեսություն» ամբիոնների, ինչպես նաև Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի «Քաղաքագիտության և իրավունքի պատմություն» ամբիոնի հետ, ինչպես նաև Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարանի հետ:

«ERASMUS+» ծրագրի շրջանակում փոխանակման կարգով ամբիոնը համագործակցում է Ավստրիայի Զալցբուրգ քաղաքի «Փարիս Լոդրոն» համալսարանի հետ: Այս համագործակցության արդյունքում ամբիոնի երկու ուսանող ամեն տարի   հնարավորություն է ստանում հինգ ամսով կրթությունը շարունակել Զալցբուրգի համալսարանի քաղաքագիտության դեպարտամենտում։

Ամբիոնը ամեն ամիս կազմակերպում է դասախոսություններ և ինտերակտիվ գործնական պարապմունքներ ՀՀ քաղաքական գործիչների, ժուռնալիստների, դիվանագետների և բիզնես-էլիտայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։

 

Ամբիոնի աշխատակազմը

Մարգարյան Մարիամ ամբիոնի վարիչ, քաղ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
Մ.Գ. Մարգարյան քաղ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
   Հ. Թադևոսյան քաղ. գիտ. թեկնածու
Ս. Պետրոսյան ասպիրանտ
Մերի Մարգարյան քաղ. գիտ. թեկնածու
Ռ. Էլամիրյան քաղ. գիտ. թեկնածու
Լ. Նիկողոսյան քաղ. գիտ. թեկնածու
Ա. Զաքարյան քաղ. գիտ. թեկնածու
Հ. Մամիջանյան քաղ. գիտ. թեկնածու
Ս. Ստեփանյան Ֆլետչերի շրջանավարտ
Գ. Սիմոնյան քաղ. գիտ. թեկնածու

 

 

Հեռ.`  010 22-89-75

Բջջ.՝   091 43 38 27

Էլ.փոստ` mariam.margaryan@paara.am

 

 

Ամբիոնի առօրյան

Հանդիպում «Չինաստան-Եվրասիա» քաղաքական և ռազմավարական հետազոտությունների խորհուրդ» հիմնադրամի ղեկավար, Մեծ Բրիտանիայի չինագիտության ասոցիացիայի անդամ Մհեր Սահակյանի հետ

 

Հանդիպում արևելագետ-թուրքագետ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանի հետ

 

ՀՀ ՊԿԱ քաղաքական կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնի հյուրը ՀՀ նախագահի խորհրդական Թևան Պողոսյանն է։