Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Որակավորման քննությունների հարցաշարեր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ԱԿԱԴԵՄԻԱՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ Է

2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՔՆՆԱՇՐՋԱՆԻ

ԱՍՊԻՐԱՆՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՅՑՈՐԴՆԵՐԻ

ՈՐԱԿԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻՑ

 

 

Հ/Հ Դասիչ  Առարկա
1. Ը.00.02  Տնտեսության, նրա ոլորտների   տնտեսագիտություն և կառավարում
2 ԺԲ 00.02  Հանրային իրավունք
3 ԺԹ.00.01  Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության   տեսություն և պատմություն, անձի   հոգեբանություն
4 ԻԳ.00.02  Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
5    Ինֆորմատիկա (միայն հայցորդների համար)
6․    Օտար լեզու (անգլերեն) (միայն հայցորդների   համար)

Որակավորման քննություններին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են մինչև 2023 թվականի մարտի 20-ը։

Քննությունների հանձնումը տեղի կունենա 2023 թվականի ապրիլի 17-ից 28-ն  ընկած ժամանակահատվածում։

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտուրայի 2023թ. գարնանային քննաշրջանի որակավորման քննությունների

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ

 

1. ԺԲ 00.02 «Հանրային իրավունք» մասնագիտության որակավորման քննության հարցաշար
   
2. Ը.00.02  «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում»  մասնագիտության որակավորման քննության հարցաշար
   
3.  ԻԳ.00.02 «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» մասնագիտության որակավորման քննության հարցաշար
   
4.   ԺԹ.00.01    «Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն» մասնագիտության որակավորման քննության հարցաշար