Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Գրադարանից օգտվելու կանոնները

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎՈՂՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

 

  1. Գրադարանում գրանցվելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ:
  2. Օգտվողների կարգավիճակը ստուգվում է համապատասխան հրամանների միջոցով։
  3. Նախքան գրանցվելը օգտվողները պարտավոր են ծանոթանալ սույն Կարգին Գրադարանում կամ Ակադեմիայի paara.am կայքէջի «Փաստաթղթեր» բաժնում։
  4. Գրանցվելու համար գրադարանից յուրաքանչյուր օգտվողի համար բացվում է սույն Կարգի N 1 հավելվածով հաստատված ձևի գրանցման քարտ, որում նշվում են ընթերցողի տվյալները (անուն, ազգանուն, հասցե, հեռախոս, անձնագրի սերիա և այլ տեղեկություններ):
  5. Առանց գրանցման քարտի գրադարանում սպասարկում չի կատարվում:
  6. Գրանցվելիս գրադարանից օգտվողները ստորագրում են գրանցման քարտերի (օգտվողի ֆորմուլյար) վրա` հաստատելով, որ ծանոթացել են Կարգին և պարտավորվում են պահպանել դրանք։

 

2.ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎՈՂԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

  1. Գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել Ակադեմիայի վարչական, ակադեմիական, գիտական և ուսումնաօժանդակ կազմի ներկայացուցիչները (այսուհետ՝ աշխատող), ուսանողները,ասպիրանտներն ու հայցորդները:
  2. Այլ ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչները կարող են օգտվել միայն ընթերցասրահից՝ գրադարանի աշխատանքները համակարգող ղեկավարի կողմից թույլտվություն ստանալու դեպքում:
  3. Գրադարանային ծառայություններից օգտվողն իրավունք ունի․

    4. Գրադարանային ծառայություններից օգտվողը պարտավոր է.

ա. յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին,

բ. ուսումնառությունն ընդհատելու, ազատվելու, հեռացվելու դեպքում,

գ. աշխատանքային պայմանագրի լուծման դեպքում,

5. Յուրաքանչյուր ընթերցող պատասխանատվություն է կրում վերցրած գրքերը և այլ տպագիր միջոցները խնամքով պահպանելու և ժամանակին բարվոք վիճակում գրադարանին վերադարձնելու համար:

6. Գրադարանային հավաքածուին և (կամ) այլ գույքին վնաս պատճառելու դեպքում գրադարանային ծառայությունից օգտվողը պարտավոր է փոխհատուցել։ Գիրքը կորցնելու դեպքում պարտավոր է փոխարինել նույն գրքով կամ գրադարանին անհրաժեշտ մեկ այլ համարժեք գրքով կամ փոխհատուցել դրանց շուկայական արժեքի չափով (գրքի համարժեքությունը որոշվում է ամբիոնի վարիչի կողմից․ ամբիոնի վարիչի գրավոր եզրակացությունը պարտադիր է):

7. Գրադարանային հավաքածուներից օգտվելու կանոնները խախտելու դեպքում գրադարանի ծառայությունից օգտվողը պատասխանատվություն է կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

 

3. ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼԸ

 

1. Գրադարանային փաստաթղթերը դուրս են տրվում միայն գրանցման քարտով:

2. Հազվագյուտ կամ մեկ օրինակ գրականությունից, հանրագիտարաններից, չհրատարակված նյութերից, թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսություններից և մագիստրոսական թեզից կարելի է օգտվելմիայն ընթերցասրահում: 

3. Գրադարանային փաստաթղթերը ստանալու և վերադարձնելու փաստը ամրագրվում է օգտվողի հաշվառման քարտում, իսկ ընթերցասրահում` սույն Կարգի N 2 հավելվածով հաստատված ամենօրյա գրանցամատյանում։

4. Արգելվում է գրքի մեջ նշում կատարել, էջ պոկել կամ ծալել:

5. Սահմանված են գրադարանային փաստաթղթերի տրամադրման հետևյալ ժամկետներն ու քանակը․

6. Գրադարանից օգտվելիս պահանջվում է անջատել բջջային հեռախոսները կամ միացնել անձայն ռեժիմով։

 7. Արգելվում է սնունդ բերել Գրադարան, սակայն թույլատրվում է բերել ըմպելիք, եթե ապակե կամ պլաստմասսայե թափանցիկ        շշով է՝ ապահով փակվող կափարիչով:

8. Գրադարանում արգելվում է անհատական համակարգիչները կամ բջջային սարքավորումներն օգտագործել ժամանցային նպատակներով, օրինակ՝ համակարգչային խաղերը խաղալու համար:

 

 

Աշխատանքային  ժամերը
Գրադարանն աշխատում է`

Օրեր`                     երկուշաբթի-ուրբաթ
ժամեր` 09:00-19:00