Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ


ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2022

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ


ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՐԴԻ  ՄԻՏՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ

 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ


ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԵՎ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ՀՀ-ՈՒՄ

ՀՀ ՈՐՈՇ ԲԱՆԿԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ CAMEL ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ

ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԸ

 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ


«ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՍՏԵՂԾ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԷՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ


ԽԱՐԻԶՄԱՏԻԿ ԼԻԴԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ԲԱԶՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ` ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԻՍԼԱՄԸ ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՊԱԳԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ. ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆ

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՃԻ ԿԱՊՆ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՅՐՄԱՆ ԵՎ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԵՏ

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

 

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1/2022

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ


ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԱՅԻՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ԴԵՊԻ ՀԱՐԱՑՈՒՅՑԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

        

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ


   ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ ԸՍՏ ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ԻՆՏԵԳՐԱԼԱՅԻՆ ՑՈՒՑԻՉԻ

  ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՈՒՄ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ           ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ․  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈԻՆ

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԽՈՇՈՐԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ


ՊԵՏԱԿԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ

ՄԱՐԴՈՒ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ԱՆՕՐԻՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԱՌԵՎՏՐԻ ՀԵՏ. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՐԳԻ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՐԴԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿՈՒՄ

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՎՃԻՌՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ

 

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ


ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՆՑՄԱՆ ՈՐՈՇ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՎ ԻՍԼԱՄԸ ԼՈԿԱԼ ԵՎ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԳՏՈՒՄՆԵՐԻ ՊՐԻԶՄԱՅՈՎ

 ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՈՒՄ. ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ

 ՀԵՔԻԱԹԻ՝ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ,  ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ԲԱԶՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


ԱՌՑԱՆՑ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈւՄԸ ՈՐՊԵՍ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ (GR) ԻՄԻՋԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈւՆԱՎԵՏ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ (PR) ԳՈՐԾԻՔ

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

 

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2021

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

«ԽԵԼԱՑԻ ՔԱՂԱՔ» ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀՀ-ԵՄ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՉԱՓԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԹՎԱՅԻՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԹՎԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԱՑՈՒՅՑԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 

ՀՀ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՆԴԵՔՍԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿՄԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

ՀՀ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

«ՏՈՒՐՔ ԵՎ ՎՃԱՐ» ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԼԾԱԿՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻ ՖՈՆԴԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

ՎԵՆՉՈՒՐԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՖՈՆԴԵՐԻ ԴԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԹԱՐԹԱՓՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ LEX SUPERIOR ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿՈԼԻԶԻՈՆ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԽԱՐԻԶՄԱՅԻ ԿԵՐՊԱՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՆՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

ՆԵՐԾԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԴԵՐՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱՆՈՒ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ-ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐ ՓՈԽՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՊԱԳԱՅԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆՆԵՐԻ ՈՒՐՎԱԳԾՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԱՆՁԻ ՎՐԱ ՄԱՆԻՊՈՒԼՅԱՏԻՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ

 

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1/2021

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 

 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 

 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

     

       


 

 


   

«Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի արխիվ