Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Կառուցվածք

ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՌԵԿՏՈՐ

Ռեկտորատ

Վարչական կազմ

Ռեկտորի աշխատակազմ

 

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

Որակի ապահովման կենտրոն

Միջազգային համագործակցության և զարգացման կենտրոն

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման վարչություն

Լրացուցիչ  կրթության վարչություն

Տնտեսական գործունեության և ենթակառուցվածքների սպասարկման վարչություն

Անձնակազմի կառավարման և ընդհանուր բաժին

Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման բաժին

Գիտական գործունեության բաժին

 

ԱՄԲԻՈՆՆԵՐ

Կառավարման ամբիոն

Իրավագիտության ամբիոն

Հոգեբանության և քաղաքագիտության ամբիոն

 

 

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ